tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Sát nhân tâm sự  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]
(gửi Đinh Linh)

 

Mỗi sáng tôi lật đật mở báo ra đếm xem đêm qua mình đã giết được bao nhiêu đồng loại trên toàn thế giới.

 

____________________________________

Cùng một tác giả:

"Thi nhân tâm sự"

"Mĩ nhân tâm sự"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018