O’Connor, Philip F.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bài hát của Gerald  (truyện / tuỳ bút) 
Có một cuộc chiến mà tôi không hiểu nổi, có một cuộc chiến mà tôi không hiểu nổi, có một cuộc chiến mà tôi không hiểu nổi. Ôi Mẹ. Ôi Gerald... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018