Perrier, Anne
tiểu sử &  tác phẩm 

ANNE PERRIER sinh tại Lausanne năm 1922, là một trong những tiếng thơ hàng đầu nền thi ca hiện đại của Thụy-sĩ (nói tiếng Pháp). Mẹ bà gốc người Yên-sa (Alsace). Tác phẩm của bà gồm 11 thi phẩm, hầu hết đã được in lại vào cuối năm 1996 trong tập Œuvre poétique (1952-1994).

tác phẩm

TUYỂN TẬP THƠ [II]  (thơ) 
Tuyển tập thơ của Anne Perrier (1922~) — một trong những tiếng thơ hàng đầu nền thi ca hiện đại của Thụy-sĩ (nói tiếng Pháp) — lần đầu tiên được gửi đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu. Tuyển tập được đăng thành 2 kỳ liên tục, gồm trọn vẹn tác phẩm gần nhất của bà: Le Joueur de flûte (1994); và nhiều bài rút từ tất cả các thi phẩm khác.

TUYỂN TẬP THƠ [I]  (thơ) 
Tuyển tập thơ của Anne Perrier (1922~) — một trong những tiếng thơ hàng đầu nền thi ca hiện đại của Thụy-sĩ (nói tiếng Pháp) — lần đầu tiên được gửi đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu. Tuyển tập được đăng thành 2 kỳ liên tục, gồm trọn vẹn tác phẩm gần nhất của bà: Le Joueur de flûte (1994); và nhiều bài rút từ tất cả các thi phẩm khác.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018