Boni, Tanella
tiểu sử &  tác phẩm 

TANELLA BONI (Côte-d'Ivoire). Sinh năm 1954. Dạy học. Còn viết tiểu thuyết và truyện cho trẻ em. Từ 1984 đến 1993 đã in hai thi phẩm bằng tiếng Pháp.

tác phẩm

Ấy là vào buổi sáng đầu tiên...  (thơ) 
Ấy là vào buổi sáng đầu tiên / của thế giới / và lịch sử vẫn còn nói bằng những đường chấm chấm / trong ký ức của chúng ta đầy sương mai...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018