Hàm Ninh
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn, hiện sống tại Hà Nội.

tác phẩm

Giới hạn của một website  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi là một con chuột. Và vì tôi là chuột nên có thể tác giả của tôi sẽ bị mang tiếng “bắt chước”, hoặc tệ hơn “ăn cắp ý tưởng” của Kafka, của Camus...những nhà văn từng lấy chuột làm nhân vật... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018