Roy, Claude
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Người ta gọi là thi sĩ…  (tiểu luận / nhận định) 
Người ta gọi là thi sĩ những kẻ đi bắt thơ. Bắt thơ có nhiều cách. Không bắt thơ lại còn nhiều cách hơn nữa... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018