Denevi, Marco
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thượng Đế của những con ruồi  (truyện / tuỳ bút) 
Những con ruồi tưởng tượng Thượng Đế của chúng. Đó là một con ruồi khác... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018