Ellis, Normandi
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đã luộc gã rồi  (truyện / tuỳ bút) 
Rồi ăn gã... nhưng đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện, mặc dù nàng thực sự sống vui sướng mãi mãi sau đó... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018