An Huệ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

“Phê bình là đưa ra bằng chứng nghệ thuật, từ góc độ khám phá cá nhân”  (phỏng vấn) 
... Một nhà phê bình, sau 20 năm, hoàn toàn có thể có những ý kiến khác về đối tượng trước đây của mình. Như thế không có nghĩa ý kiến của 20 năm trước là “sai”, mà nó là kết quả của một lối tư duy khác... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018