Marino, Alvaro
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Không, tôi không cần sự khoan hồng  (thơ) 
... Không, tôi không cần sự khoan hồng cho tôi, / vì tôi cũng sẽ không khoan hồng cho bất cứ kẻ nào / dám giẫm đạp lên sự tự do như giẫm đạp lên rác rưởi. // Không, tôi không cần sự khoan hồng. / Ở đất nước này mọi bản án đều đã được viết sẵn... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn, riêng gửi Cù Huy Hà Vũ]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018