Beck, Julian
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cách mạng và Phản cách mạng  (thơ) 
... chúng ta muốn được tự do / được tự do có nghĩa được thoát khỏi bạo lực / bởi thế nên một người cách mạng thật sự là người không hung bạo / bởi thế nên chúng ta sẽ tìm được những cách khác để / thay đổi thế giới / chúng ta muốn thoát khỏi cái nhà nước giết người / chúng ta muốn thay đổi cái nghị lực chết thành nghị lực sống / bạo lực thành sáng tạo... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018