Nguyễn Hàn Chung
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bài phương xa cho hai đứa Khoa, Bình  (thơ) 
[Tường niệm nhà thơ Nguyễn Trung Bình (1968-2009)] ... đất mềm không Đặng Ngọc Khoa / đất cứng không Nguyễn Trung Bình / xứ này đi ai người vuốt mắt / đất cũng là đất khác / cỏ cũng là cỏ khác / tiếng cũng là tiếng khác...

Mông muội  (thơ) 
Anh ném phao cứu sinh em vào thời gian / chấp chới con đường xa lắc / phao cứu sinh em lúc đến độ chìm / tất thảy / thánh thần úm ba la mông muội...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018