Nguyễn Đại Giang
tiểu sử &  tác phẩm 

Hoạ sĩ, người sáng tạo thủ pháp "Upside-Down". Hiện cư ngụ tại Seattle, Hoa Kỳ.

tác phẩm

War / Chiến Tranh  (hội họa) 
Tranh sơn dầu trên bố...

Humanity  (hội họa) 
Tranh sơn dầu qua thủ pháp "upside-down"...

Woman on Chair  (hội họa) 
Tranh sơn dầu qua thủ pháp "upside-down"...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018