Jarman, Mark
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sự xếp thẳng hàng của những ngôi mộ  (thơ) 
Trước hết, hắn đã được sinh ra, và rồi hắn đã chết. Nhưng trước hết, / Sau khi hắn đã được sinh ta, mẹ của hắn đã thương yêu hắn. / Hắn đã chết. Nhưng không chết trước khi cha của hắn đã thương yêu hắn... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018