Picasso, Pablo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Về hội hoạ và ý thức sáng tạo  (nhận định mỹ thuật) 
Phải luôn luôn tìm kiếm sự hoàn hảo... Đối với tôi, điều đó có nghĩa là luôn luôn đi xa hơn và xa hơn nữa từ một tấm bố vẽ này đến một tấm bố vẽ khác... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Về nghệ thuật và sự cảm thụ của công chúng  (nhận định mỹ thuật) 
Phải đánh thức người ta dậy. Phải đập nát cái cách họ định tính mọi sự. Phải sáng tạo những hình ảnh họ không chấp nhận... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018