Johnson, Halvard
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sonnet, kiểu Ý  (thơ) 
hàng một và vân vân / hàng hai và vân vân / hàng ba và vân vân / hàng bốn và vân vân / hàng năm và vân vân... [Bản dịch Đinh Linh]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018