Joseph, Jenny
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thông báo  (thơ) 
Khi trở thành bà lão tui sẽ mặc áo tím / Với chiếc mũ đỏ chói không hợp với áo với người. / Và dùng hưu bổng để mua rượu và găng tay mùa hạ / Và dép sa tanh rồi bảo là không có tiền để mua bơ. / Tui sẽ ngồi bệp xuống vệ đường lúc mỏi mệt... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018