Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 2
Thơ

internet

ấn nó
chạy lông
 
bông con
chuột úp
úp mở
 
mở qua
 
lưới việt nam
nằm
 
ngửa
WINDOWS chín
năm.

cường tập

__________________H.O.
......................................
H.O.__________________
___________H.O._______
............................HÀNG
họ.................................
___________________hát,
ô....................................
dô,

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021