Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 2
Phù kê
Cánh mối chúa không cất nổi tình anh
Em trũng võng
Suối tóc trừng câu móc
Đôi guốc mộc bơi ngang
Móc lóc trọc đầu
Bóng mú mụ chân cầu
Bóng bang anh
Quẩn quanh đôi đầu võng
Lên đồng!

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021