Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 1
Tình nào rồi cũng cũ
                                Đêm
                                đem
                                thèm
                                thêm
                                em
                                êm
                                mềm
                                mèm
 
                                Đêm
                                em
                                đêm
                                êm
                                đêm
                                thèm
                                đêm
                                ???

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021