Agnetti, Vincenzo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chữ  (tiểu luận / nhận định) 
Ngôn ngữ là khí cụ khả vận đầu tiên mà con người phát hiện. Chữ là một ký hiệu khả vận. Được trao đổi qua lại ở một khoảng cách, chữ làm sinh ra những khí cụ khả vận khác nhưng đồng thời cũng làm con người trở nên khả vận... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018