Higgins, Dick
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Biểu đồ liên loại hình  (tiểu luận / nhận định) 
Tiểu luận thị ảnh của Dick Higgins (1938-1998) — một trong những khuôn mặt quan trọng của nghệ thuật Hoa-kỳ đương đại. "Tôi không bao giờ có cảm giác trọn vẹn nếu tôi không làm việc với tất cả các loại hình nghệ thuật — thị ảnh, âm nhạc và văn chương. Tôi đoán rằng đó là lý do tôi đã đẻ ra thuật ngữ "intermedia" (liên loại hình), để mô tả những tác phẩm của tôi nằm ở giữa các loại hình này." [Hoàng Ngọc-Tuấn sưu tầm và giới thiệu] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021