Trương Thị Ngọc Hân
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nguyễn Viện và cuộc hành trình đổi mới văn chương  (tiểu luận / nhận định) 
... Nguyễn Viện cứ để hiện thực phơi bày ra với tất cả chiều kích, đường nét, quy mô, hình dáng của nó. Phần lớn hiện thực trong tác phẩm của ông rất khó coi, khó ưa, khó nhìn, khó nghe. Nhưng đó lại chính là bản chất của thời hiện đại... Nguyễn Viện đã phá tung những ràng buộc của hình thức tác phẩm... (...)

Một số điểm nổi bật trong sáng tác của Nguyễn Bình Phương  (tiểu luận / nhận định) 
Đi vào tác phẩm của Nguyễn Bình Phương ta nhận thấy một lối viết rất riêng biệt, mới mẻ từ cách nhìn hiện thực, tiếp cận nhân vật, sáng tạo cốt truyện, xây dựng không gian thời gian cho đến sử dụng ngôn từ... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018