Munier, Roger
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ Pháp hiện đại, nguyên giáo sư triết học, một trong hai hay ba người dịch chủ yếu dịch thơ Roberto Juarroz sang Pháp văn. Còn là dịch giả nhiều thi phẩm uyên áo khác.

tác phẩm

«Tất cả bắt đầu ở nơi khác»  (tiểu luận / nhận định) 
... Khuôn mặt thế giới xoay về phía chúng ta trong kinh nghiệm thông thường đối với ông chỉ là một điểm khởi hành nơi từ đó thơ ông cất lên, trong một thứ tra vấn lặp lại ở mỗi bài thơ, trong suốt một công trình có tính cách vô danh lạ lùng bao giờ cũng chỉ mang một tựa đề duy nhất: Thơ thẳng đứng... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018