Bayo, Gérard
tiểu sử &  tác phẩm 

GÉRARD BAYO. Nhà thơ hiện đại Pháp, tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Việt và tiếng Ru,... Thân phụ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống phát-xít Tây-ban-nha.

tác phẩm

Bài thơ của Ion Pop  (tiểu luận / nhận định) 
[...] Không cao đàm hùng biện, cũng chẳng đa tình đa cảm. Và phô trương, còn ít hơn nữa. Bài thơ ở đây — trong cái toàn thể hạn định, tuy nhiên lại cực kỳ mạch lạc này — thật sống động nhờ một sự hài hước cũng tế nhị không kém gì nhọn bén, nhờ một sự sáng suốt và phức tạp của trí tuệ... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018