Hải Hà
tiểu sử &  tác phẩm 

Hiện đang là sinh viên tại Melbourne, Úc.

tác phẩm

Trà Sâm và một đôi dép  (truyện / tuỳ bút) 
Chàng Anh than thở chuyện mất trại gà vào tay cộng sản và lên kế hoạch gầy dựng lại ở sân sau ngôi nhà mới tại Hoppers Crossing. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021