Watts, Alan
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

OM  (thơ) 
Nó đây, thưa Ngài. / Con hãy đập nó ra. / Thưa Ngài, nó đã vỡ ra rồi. / Con thấy có gì bên trong? / Thưa Ngài, bên trong có những hạt nhỏ xíu. / Con hãy đập một hạt. / Nó đã vỡ rồi, thưa Ngài. / Con thấy gì trong đó? / Thưa Ngài, con chẳng thấy gì cả... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Những giới hạn của ngôn ngữ  (tiểu luận / nhận định) 
Khi chúng ta cảm nhận chúng ta hiểu được một cái gì, thật sự phần đông chúng ta muốn nói rằng chúng đã có thể phiên dịch cái ấy ra chữ. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu được một số rất lớn những sự vật mà chúng ta không biết gì bằng chữ. Chúng ta biết thở thì phải làm sao, chẳng hạn, nhưng chúng ta không sao có thể đưa cái biết ấy vào chữ... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018