Deleuze, Gilles
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nghệ thuật  (tiểu luận / nhận định) 
... Ở Nietzsche, chúng ta, những nghệ sĩ = chúng ta, những người tìm kiếm tri thức hoặc tìm kiếm sự thật = chúng ta, những người sáng tạo những khả năng mới của cuộc sống... [Bản dịch của Từ Huy] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018