Khánh An
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngày ấy bây giờ... thấm thoát mười năm  (ký sự / tường thuật) 
[TƯỞNG NIỆM NGUYỄN ĐỨC QUANG (1944-2011)] ... Mười năm, từ ngày thực hiện Tình Ca Người Hát Rong lần đầu tại Úc châu, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu, bao nhiêu mây đã bay ngang trời xanh, riêng tấm lòng của khán giả, của bằng hữu ở Úc Châu dành cho Anh vẫn sắt son nguyên vẹn. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018