Eliot, T.S.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Về sự khó hiểu của thơ hiện đại  (tiểu luận / nhận định) 
Cái khó của thơ (và thơ hiện đại đang bị xem là khó hiểu) có lẽ xuất phát từ một trong nhiều nguyên nhân. Trước hết, có những nguyên nhân khiến cho một nhà thơ vô phương tự giãi bày chính mình bằng một cách nào khác hơn là một lối nói tối tăm, khuất khúc, khó hiểu. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021