Trần Dần
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ (1926-1997).
Chi tiết tiểu sử được ghi nhận trong bài "Trần Dần: cuộc đời, tác phẩm, thời đại" ở mục Chuyên đề Trần Dần.

tác phẩm

Không lời  (hội họa) 

Ký hoạ  (hội họa) 

JỜ JOẠCX (thơ - tiểu thuyết một bè đệm)  (thơ) 

Hai bài thơ lẻ  (thơ) 

Sổ bụi 1989  (thơ) 

Sổ bụi 1988 - Thơ mini  (thơ) 

Sổ bụi 1988, mẻ đầu thơ mini  (thơ) 

Sổ bụi 1987  (thơ) 

Sổ bụi 1986  (thơ) 

Sổ bụi 1985  (thơ) 

Sổ bụi 1982  (thơ) 

Sổ bụi 1981  (thơ) 

Sổ bụi 1980  (thơ) 

Những sổ bụi 1979  (thơ) 

Sổ thơ 1973-1978 (trích)  (thơ) 

Cổng tỉnh (trích)  (thơ) 

Nhất định thắng (bản gốc)  (thơ) 

Jờ joạcx (trích)  (thơ) 

Thơ 63-64 (trích)  (thơ) 

Mùa sạch (trích)  (thơ) 

Bài thơ Việt Bắc (trích)  (thơ) 

Ghi chép về thơ (1954)  (tiểu luận / nhận định) 
Thời đó tôi muốn một thứ Thơ như một cơn mộng ác, trong đó người ta giận dữ, người ta điên cuồng, người ta lồng lộn, người ta sống hỗn độn, đang Bắc sang Đông, vừa ở Bắc lại vừa ở Đông. (...)

Thơ chọn  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021