Nguyen Corey, Pamela
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nguyễn Thái Tuấn’s abject frames / Những cái khung chứa xấu của Nguyễn Thái Tuấn  (nhận định mỹ thuật) 
... Tuấn’s color palette mutes and dims selected interiors or landscapes to signal an ominous foreshadowing, but the very invisibility of the body gestures towards its retreat into oblivion… / ... Bảng màu của Tuấn trùm cái âm u và câm lặng lên vài món nội thất hoặc cảnh quan báo hiệu điềm u tối, nhưng các cử chỉ cơ thể vô hình dành cho chúng lại mang tất cả vào sự lãng quên... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021