Schwarz, Katrina
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Finding The Buffalo - Review  (nhận định sân khấu) 
With a Gregory's street guide open on your lap, industrial lot after kitchen showroom after smash repairs whizzing past your window, you are searching ... for buffalo. Not an animal indigenous to the outskirts of Western Sydney, you would have thought. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021