Phạm Xuân Nguyên
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà phê bình văn học. Đang sống tại Hà Nội

tác phẩm

Tâm sự ba tê  (tiểu luận / nhận định) 
Trong tiếng Việt có ba chữ tê rất hay để chỉ tương quan so sánh giữa mình và người, đó là: Ta - Tàu - Tây. Nghĩ về cuộc hội nhập của nước nhà hôm nay vào thế giới hiện đại, tôi thường ngâm ba từ bắt đầu bằng chữ T đó. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021