Melling, Philip H
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

The Forgotten South  (tiểu luận / nhận định) 
[KỶ NIỆM MỘT NĂM NGÀY MẤT MARK FRANKLAND (12.04.2012 - 12.04.2013)] ... If Vietnam is a place of tragedy, it is also a place of foolishness where the spirit world can sometimes combine with the whimsical for the sake of entertainment. An absurdity perhaps, but not one that is beyond perceptive comprehension... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018