Trần Trọng Vũ
tiểu sử &  tác phẩm 

Trần Trọng Vũ sinh năm 1964 tại Hà Nội, là con trai út của nhà thơ Trần Dần. Đậu đầu tại Trường Mỹ Thuật Hà Nội năm 1987, và năm 1989 được học bổng để vào Ecole Nationale des Beaux-Arts, Paris. Trần Trọng Vũ hiện sống tại Paris và đã triển lãm mỹ thuật tại nhiều nơi trên thế giới.

Để tìm hiểu thêm về tác phẩm của Trần Trọng Vũ, xin vào một số webistes sau đây:

Hoa Kỳ:
http://www.plumblossoms.com/
http://www.plumblossoms.com/tran/index.htm
http://herbergercollege.asu.edu/museum/vu/
http://herbergercollege.asu.edu/museum/vu/vuimages.html
http://herbergercollege.asu.edu/museum/vutour/
http://www.legacy-project.org/artists/display.html?ID=161
http://www.legacy-project.org/arts/display.html?ID=854
http://www.legacy-project.org/arts/display.html?ID=855
http://www.legacy-project.org/arts/display.html?ID=856
http://www.legacy-project.org/arts/display.html?ID=857

Hong Kong:
http://www.plumblossoms.com/
http://www.plumblossoms.com/tran/index.htm

Singapore:
http://www.thecore.nus.edu.sg/landow/post/singapore/arts/painters/vietnam/trantrongvu/1.html http://www.plumblossoms.com/
http://www.plumblossoms.com/tran/index.htm

Pháp:
http://vu.trantrong.free.fr
http://www.artactif.com/indexT/trantron.htm

Hoà Lan:
http://www.kunstwereld.nl/1_nws_000320.html
http://www.vmcaa.nl/vm/magazine/hopebox/artprojects.htm

Việt Nam:
http://www.art-in-heart.com/article/article4.htm

tác phẩm

Hoạ sĩ Trần Trọng Vũ: Hiện thực trong tác phẩm của tôi vừa đáng tin lại vừa đáng ngờ  (nhận định mỹ thuật) 
“... Tôi luôn mong muốn rằng công việc của tôi có thể gây nên một vài băn khoăn, và thắc mắc, hoặc những hoài nghi nào đấy cho công chúng. Tôi chấp nhận sử dụng cả những sản phẩm kém thị hiếu, những ngôn ngữ quen thân của thẩm mỹ và cả những khôn khéo lẫn vụng về khi sao chép hiện thực. Để cuộc sống trong tác phẩm của tôi vừa đáng tin lại vừa đáng ngờ.”... [phỏng vấn hoạ sĩ Trần Trọng Vũ, do Khánh Phương thực hiện] (...)

Good Morning Vietnam  (hội họa) 

Journal des lieux / Spaces diary  (trang thiết) 

Ðau lòng sổ bụi, những bức thư không gửi  (tiểu luận / nhận định) 
... Bốn năm sau khi ông mất, tôi mới đọc những sổ thơ và sổ bụi. Tôi nghĩ đã thu xếp cho mình đủ bình tĩnh để đọc nhật ký của người khác. Tôi đã đọc ba mươi tư sổ tay, không theo trình tự, không hiểu hết, không nhớ hết, và không biết tôi đã đọc những dòng viết cuối của ông từ lúc nào (...)

Blue memory  (hội họa) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021