tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Hai bài thơ lẻ  [chuyên đề  TRẦN DẦN]
 
.ván chiêm bao! - ván chiêm bao!
cứ thế tới ngày tận thế
mỗi người
            sột soạt
                     một chiêm bao!
 
 
.ván thu không! - ván thu không!
cứ thế tới ngày tận thế
mỗi người
            thăm thẳm
                     một thu không!
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021