tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Sổ bụi 1986  [chuyên đề  TRẦN DẦN]
 
.từ buổi tim đau vô kể số…
 
.chỉ một ngày - chỉ một ngày thôi?
cho tôi được nghỉ một ngày thế gian?
 
.tất cả đi vào Tuần Mộng?
không có gì chờ ở một sân ga?
 
.muộn quá rồi chăng? bất kì gì cũng muộn? anh đã lỡ đời? không chỉ một đời anh?
 
.đi kiệt cùng trời mới thấy chân mây?
đi hết đường mới có đường? - chưa cạn lí thì chưa có lí - đi đến cứu cánh cuối cùng mới có khác? - khác ở bên kia mọi lí? bên kia mọi trời? - ôi những cánh chim sẻ mà đòi chân mây? những bay bay nghĩ nghĩ nhảy nhót nhót của bày chim sẻ? - những giá trị chim sẻ cuối kỉ?
 
.qua cát cát bụi đời hiếm lắm? khó lắm? những ai để lại một dấu chân - một cung cách? một dáng hình? huống kẻ sĩ? một cột mốc giữa bình sa? một bia kí dù xóa mờ nhiều bão cát? dù vùi chôn nhiều bão cát?
 
.tôi đi đôi mắt tù mù…trong vùng mù?
 
.Mĩ Học đòi hỏi các dấu diếm và thưởng lệ nó.
Đạo Lí đòi hỏi biểu lộ và trừng phạt dấu diếm.
 
.nói tao biết mày viết thế nào - tao sẽ nói mày sống - chết ra sao.
 
.một xe thồ những lo lắng trắng? Tư Mã Gãy?
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021