tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Sổ bụi 1985  [chuyên đề  TRẦN DẦN]
 
.tuổi 60 rồi? không viết nổi một câu thơ?
 
.bại? bại? đại bại? anh sáu mươi rồi chẳng có quê? càng là lí do anh đốt quê ác liệt hơn?
             không chơi với bọn không quê - vẫn ăn - ngủ…tam đa?
             người? con khoanh tay? con tất tả - dạ tràng? thà là con phó thác?
             chúng sinh mù? dưới mồ?... mới thao láo mắt nhìn ra?
 
.tôi lại ngủ như ngày mới đẻ? khi còn đỏ hỏn chân mây? tôi lại ngủ như ngày mới đẻ?
 
.kẻ viết? đạp đổ chân trời? xổng xích các chân mây?
.kẻ viết cầm chắc âm dương trong tay? không vui không buồn? ngoài mọi nghĩa? bên kia bảy tục cảm? Mĩ? Nộ? Ai? Lạc? Ái? Ố? Dục?
kẻ viết rung ở một địa đồ ma xó? Tuệ cảm? Tuệ tâm? Tuệ ác?
kẻ viết cốt ở tào lao man rợ? không cốt tùy thời cúi ngửa?
kẻ viết bất biết thị phi chê-khen? thị phi hiểu? mọi thị phi công ty không nhìn nghe…?
 
.thức khuya mới biết đêm ngắn? kẻ ngỡ đêm dài là chửa thức khuya?
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021