tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Sổ bụi 1981  [chuyên đề  TRẦN DẦN]
 
.con CHỮ cổ truyền quan trọng á duy nhất NGHĨA. bây giờ. một hồi quan trọng hình âm/âm ngữ >nghĩa ngữ.
 
.sinh tôi làm gì / tôi không hợp grammaire nào cả / sinh tôi đã có grammaire cho tất cả / ắt là không zuýt cho tôi / tôi không thích mọi grammaire quần đùi may sẵn / ví dụ một ngày tôi lại đọc là / KHÔNG / ai cũng có ngày / ngày của mình / tôi không có ngày nào hết ? / bất công này. tôi kiện ai đây / không ai xử kiện cho ai / tất cả đều muốn đi kiện mà / không quan tòa. không luật. cũng không pháp đình.
 
.ai cũng có những gì ai ai đều có.
 
.ai cũng có lúc ngọt lúc bùi / riêng tôi không có. cả ngày cả chén đắng mà thôi.
 
.tôi vẫn viết cái gì tôi chẳng-biết ?
 
.ở đây miếng za lừa ngày ngày teo nhỏ mãi
mọi người cũng teo theo. nhỏ bé lại. teo theo.
 
.tôi ở đây…tôi đang ở cả đằng kia. trên kia. dưới nọ… tôi ở mọi chỗ nào có một ải đầu thơ.
hai mắt đen ngàn lệ nhé…tôi vẫn thõng tay trong chợ bụi đông người…
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021