tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Sổ bụi 1980  [chuyên đề  TRẦN DẦN]
 
.hôm nay chuyển tù tôi qua ngày nào. tuần. niên hiệu?
 
.một nỗi buồn ngàn năm có một.
 
.khi khắp thế sống nhai nhau. thằng thơ nhai nhá chữ.
 
.anh cứ mó thử một dấu phảy văn phạm xã hội. vuốt râu hùm xám còn đỡ nguy hơn.
 
.tác phẩm như con tác nghĩa - chất vấn. đâu có câu hỏi, đấy có tác phẩm. con sphinx muôn thuở. không hơn không khác. anh có tác phẩm không? như anh có đặt nổi câu hỏi gì không? câu hỏi hỏi đến nước không cần trả lời.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021