tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
 
chuyên đề  CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC THẦN KỲ TRONG VĂN CHƯƠNG
 

28.05.2006
Chuyên đề CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC THẦN KỲ TRONG VĂN CHƯƠNG -  Tiền Vệ
Chuyên đề này sẽ nhắm đến việc tìm hiểu nguồn gốc và những đặc điểm của chủ nghĩa hiện thực thần kỳ, những tương quan mỹ học giữa nó với những trào lưu văn học khác (như chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, vân vân), cũng như những mối liên hệ của nó với những vấn đề căn bản của chủ nghĩa hậu thực dân, chủ nghĩa đa/liên/xuyên văn hoá và chủ nghĩa hậu hiện đại. Chuyên đề này còn có thể gây cảm hứng cho những cây bút sáng tác, và tạo một môi trường cho việc thí nghiệm bút pháp dựa trên và khai triển từ chủ nghĩa hiện thực thần kỳ... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021