tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
 
tác phẩm của  TRẦN DẦN
 

27.07.2003
JỜ JOẠCX (thơ - tiểu thuyết một bè đệm) -  Trần Dần

09.06.2003
Bản tuyên ngôn tượng trưng -  Nhóm Dạ Ðài
[...] cái sức rung động của một bài thơ chỉ có thể vào sâu và lan rộng nếu đã thâu góp được cái sức rung động của vô biên, nghĩa là của muôn nghìn cõi đất. (...)

24.05.2003
Hai bài thơ lẻ -  Trần Dần

Sổ bụi 1989 -  Trần Dần

Sổ bụi 1988 - Thơ mini -  Trần Dần

22.05.2003
Sổ bụi 1988, mẻ đầu thơ mini -  Trần Dần

20.05.2003
Sổ bụi 1987 -  Trần Dần

Sổ bụi 1986 -  Trần Dần

Sổ bụi 1985 -  Trần Dần

Sổ bụi 1982 -  Trần Dần

Sổ bụi 1981 -  Trần Dần

Sổ bụi 1980 -  Trần Dần

Những sổ bụi 1979 -  Trần Dần

19.05.2003
Sổ thơ 1973-1978 (trích) -  Trần Dần

16.05.2003
Cổng tỉnh (trích) -  Trần Dần

15.05.2003
Nhất định thắng (bản gốc) -  Trần Dần

14.05.2003
Jờ joạcx (trích) -  Trần Dần

13.05.2003
Thơ 63-64 (trích) -  Trần Dần

Mùa sạch (trích) -  Trần Dần

12.05.2003
Bài thơ Việt Bắc (trích) -  Trần Dần


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021