tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
 
chuyên đề  ĐẠI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
 

12.10.2010
Về chuyên đề ĐẠI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM -  Tiền Vệ
Nhân sự kiện Đại hội Nhà Văn lần thứ VIII (khai mạc tại Hà Nội ngày 04/08/2010), Hoàng Ngọc-Tuấn đã thực hiện một loạt bài phỏng vấn (đăng song song trên Tiền Vệtalawas) để tìm hiểu những suy nghĩ của nhà văn Việt Nam trong và ngoài nước về sự kiện này. Những câu phỏng vấn đã được gửi đến rất nhiều người, cả những người đang là Hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam lẫn những người ở bên ngoài Hội. Một số nhà văn ở Việt Nam và hải ngoại đã tham gia với những nhận định đáng lưu ý... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018