thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vấn đề tự sự
 
Hồi này để ý xem, các giọng
văn cũ cũng như mới thẩy đều
ưa chuyên trị những đề tài lớn
cỡ lịch sử - nhân văn - triết học
 
nói chung các đề tài phải có
tầm vóc bao hàm lý lẽ mang
tính phức tạp hay nói đúng hơn
phải bí hiểm bất chấp những chuyện
 
đời thường tình - tiền – tù - tội hễ
hở ra các giọng văn mới cũng
như cũ thẩy đều lắc đầu bĩu
môi cho rằng nó cải lương chả
 
ăn nhập chi đến lịch sử - nhân
văn - triết học và thẩy đều né/
lách một cách hết sức tài tình
như thể cũ cũng như mới chưa
 
từng ở đời này, chưa từng đổ
lệ một giây phút nào ở đời
này cả, kể ra thì mới cũng
như cũ thẩy đều mẫn cảm mỗi
 
sáng sáng cũ cũng như mới thẩy
đều ngồi chỗ vẫn ngồi hôm trước,
vẫn ngồi hằng buổi chiều, vẫn ngồi
hằng buổi tối quả tình cũng chỉ
 
để lông bông - bông đùa toàn chuyện
tình - tiền – tù - tội hằng buổi sáng,
hằng buổi chiều, hằng buổi tối cứ
để ý xem các giọng văn mới
 
cũng như cũ nọ nay thẩy đều
ưa chở đề tài lớn kiểu lịch
sử - nhân văn - triết học nói tóm
lại các đề tài phải có tầm
 
vóc bao hàm lý lẽ mang tính
phức tạp hoặc bí hiểm bất chấp
bao chuyện đời thường mà hễ hở
ra cũ cũng như mới thẩy đều
 
ít nhiều can dự vào cũng chỉ
bấy nhiêu đó chuyện tình - tiền – tù -
tội.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018