thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày đục nước
 
Như không tôi mò lên
con dốc dẫn vào Pre-
sidio base, trước
mắt một rừng mưa tối
 
ám chốc chốc phát thở
vắn ngáp dài dọc triền
dốc lạnh tanh, bên trong
nghĩa địa chôn lính tráng
 
đục nước trơ hàng bia
mộ trắng hếu thật yên
nghỉ chỉ bọn sống ưa
xáo động phần tôi ngoi
 
ngóp luôn miệng càm ràm
đám mây xuôi ngược ngoài
non “mày chỉ tổ kéo
bão lũ thêm dai dẳng...
 
mày chỉ là mây.. là
mưa ám tối thế này...
này...” lời lẽ ôi tuôn
tuồng lấn át cơn bão
 
rớt trên đầu trên cổ
mà mồm miệng cứ phát
thở vắn ngáp dài như
không lại mò lên con
 
dốc dẫn vào Presi-
dio base trước mắt
dày đặc một rừng mưa
tối ám, dọc triền dốc
 
lạnh tanh bên trong nghĩa
địa chôn lính tráng đục
nước trơ hàng bia mộ
trắng hếu thật yên nghỉ
 
chỉ bọn sống ưa chụp giật
phần tôi ngoi ngóp chốc
chốc quỳ mọp dưới trời
lắp ba lắp bắp vái
nỗi đời chết tiệt.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018