thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những tôi và tôi và đường xưa lối cũ
 
Suốt bốn mùa anh cứ đi đi về
về đường xưa- lối cũ lắm lúc dăm
lần bảy lượt mỗi ngày, kỳ thực cũng
chỉ quanh quẩn dẫn từ nhà đến chỗ
 
cơm áo- chỗ tranh sống; kể cũng lạ
mỗi bận đi đi về về mặc dù
chỉ lặp lại theo quán tính mà ý
tưởng cũng nảy này nọ chẳng hạn về
 
vai trò của con đường- vai trò của
bóng cây hai bên đường cho đến vai
trò những xác lá vàng mãi từ thuở
tiền chiến; nhiều năm ròng như thế không
 
sao nghiệm ra rằng tại làm sao ý
tưởng cứ tất bật nảy này nọ để
lắm lúc thực nhỏ nhẹ anh nói thế
này- về con đường, về bóng cây hai
 
bên đường cho đến những xác lá vàng
chúng chết tiệt đã bao đời, ở khắp
các ngả đường chúng chả đóng vai trò
gì sất và cũng chả một tình cờ
 
nào khiến anh phải hằng ngày đi đi
về về dăm lần bảy lượt suốt bốn
mùa đường xưa- lối cũ như thế, mà
kỳ thực cũng chỉ quanh quẩn dẫn từ
 
nhà đến chỗ tranh sống- chỗ áo cơm,
kể cũng lạ, lắm lúc lại nảy thêm
ý niệm rất rắc rối đại khái như
vai trò chính đích thị nơi cuộc đời
 
cùng cơ man câu hỏi chẳng hạn- tôi
đang làm gì- tôi đang đâu- về đâu-
tôi là ai- là ai (!) nhiều năm ròng
không sao lý giải, mãi những năm sau
 
này đùng một phát anh nghiệm được rằng
với bao điều ấm ớ hội tề sở
dĩ chúng nảy tất bật suốt bốn mùa
đường xưa- lối cũ chẳng qua cũng chỉ
 
để dăm lần bảy lượt hằng ngày cứ
phải đi đi về về mặc dù chẳng
làm gì mà có làm chi đi chăng
nữa cũng chỉ những ý tưởng lặp lại
 
theo quán tính, chẳng hạn về vai trò
của con đường- vai trò của bóng cây
hai bên đường cho đến vai trò những
xác lá vàng mãi từ thuở tiền chiến
 
cùng với việc tranh sống- miếng ăn đã
tất bật.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018