Burri, Alberto
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chữ chẳng ích gì  (nhận định mỹ thuật) 
Chữ chẳng ích gì cho tôi khi tôi cố gắng nói về hội hoạ của tôi. Hội hoạ là một hiện thể bất khả giản lược, từ chối bị chuyển sang bất cứ một hình thức diễn tả nào khác. Nó là một hiện thể vừa bách thiết vừa năng động... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018