Orton, Joe
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thằng cà chớn ở cầu thang  (kịch bản) 
Kịch bản The Ruffian on the Stair của Joe Orton (1933-1967) — kịch tác gia và tiểu thuyết gia, một hiện tượng văn học của Anh quốc trong những năm 1960. [Bản dịch và lời giới thiệu của Hoàng Ngọc Nguyên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018