Meister, Ernst
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

VÌ SAO CỦA ĐIỀU KHẢ HỮU  (thơ) 
Hai mươi mốt bài thơ của Ernst Meister (1911-1979) — thi sĩ kiêm hoạ sĩ Đức, một khuôn mặt thi ca có ảnh hưởng rộng lớn đối với thơ Đức và thơ thế giới. Những bài thơ này được trích dịch từ các tập thơ của ông từ 1932 đến khoảng 1968. [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018